Regulamin bonów podarunkowych i voucherów

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. Definicje. 

1. Bon prezentowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Harmony Clinic ul. Braniborska 40 we Wrocławiu,Harmony Clinic ul. Ratuszowa 6 w Wałbrzychu oraz przez internet uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane do sprzedaży w Harmony Clinic we Wrocławiu bądź w Wałbrzychu.

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w HC ul. Braniborska 40 we Wrocławiu,  HC ul. Ratuszowa 6 w Wałbrzychu oraz przez internet;
3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Harmony Clinic – klinika medyczna, w której oferowane są do sprzedaży Towary i Bony prezentowe. Klinika mieści  się przy ul.Braniborskiej 40 we Wrocławiu oraz Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w klinice Harmony Clinic Bony Podarunkowe o  dowolnej wartości (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej 
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za usługi przez Posiadacza.
5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia w klinice Harmony Clinic
6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za usługę zrealizowaną w Harmony Clinic

b.  Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na usługi dostępne w ofercie Harmony Clinic.
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej: www.harmonyclinic.com.pl

VI. Postanowienia końcowe

  1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
    a.  Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
    b.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w klinice Harmony Clinic we Wrocławiu i Wałbrzychu, oraz na stronie internetowej: www.harmonyclinic.com.pl
  2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
  3.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
  4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w klinice Harmony Clinic  we Wrocławiu i Wałbrzychu oraz na stronie kliniki, dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.